DMCA

Melding van Auteursrechtinbreuk

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten dat onze gebruikers hetzelfde doen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst te vinden is op de website van het Amerikaanse Copyright Office op http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, zullen we snel reageren op claims van auteursrechtinbreuk die worden gemeld bij onze aangewezen Copyright Agent, zoals hieronder vermeld.

Als u een auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent namens een eigenaar van het auteursrecht op te treden, rapporteer dan vermeende auteursrechtinbreuken die plaatsvinden op of via de site en dienst (gezamenlijk de "Dienst") door het volgende DMCA-kennisgevingsformulier van vermeende inbreuk in te vullen en dit aan onze aangewezen Copyright Agent te bezorgen.

Na ontvangst van de kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal onze aangewezen Copyright Agent, naar eigen goeddunken, passende maatregelen nemen, waaronder het verwijderen van het betwiste gebruik van de Dienst en/of de beëindiging van het gebruikersaccount in passende omstandigheden.

DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk ("Kennisgeving")

Dien deze Kennisgeving, met alle ingevulde items, in bij onze aangewezen Copyright Agent:

Copyright Agent
www.eluxurysall.com DMCA Division

Tegenberichten

Iemand die materiaal heeft geplaatst dat naar verluidt inbreuk maakt op auteursrecht, kan onze aangewezen Copyright Agent een tegenbericht sturen op grond van de secties 512(g)(2) en 512(g)(3) van de DMCA. Wanneer onze aangewezen Copyright Agent een tegenbericht ontvangt, kan hij naar eigen goeddunken het betrokken materiaal niet eerder dan 10 dagen en niet later dan 14 dagen na ontvangst van het tegenbericht herstellen, tenzij hij eerst een kennisgeving van de auteursrechteigenaar ontvangt dat zij een juridische actie hebben aangespannen om de vermeende inbreukmakende activiteit te beperken.

Om een tegenbericht aan onze aangewezen Copyright Agent te verstrekken, retourneert u het volgende formulier naar de aangewezen Copyright Agent. Houd er rekening mee dat als u een tegenbericht verstrekt, in overeenstemming met ons Privacybeleid (te vinden op de site) en de voorwaarden van de DMCA, het tegenbericht aan de klagende partij wordt gegeven.

TEGENBERICHT

Het tegenbericht moet worden bezorgd bij onze aangewezen Copyright Agent:

Copyright Agent
www.eluxurysall.com DMCA Division

Kennisgeving van Merkinbreuk

Als u van mening bent dat uw handelsmerk (het "Merk") wordt gebruikt door een gebruiker op een manier die merkinbreuk vormt, voorzie dan onze aangewezen Copyright Agent (hierboven gespecificeerd) van de volgende informatie:

Na ontvangst van de kennisgeving zoals hierboven beschreven, zal onze aangewezen Copyright Agent proberen de aanwezigheid van het Merk op de Dienst te bevestigen, de geregistreerde gebruiker die de inhoud inclusief het Merk heeft geplaatst op de hoogte stellen en de nodige actie ondernemen, naar eigen goeddunken, waaronder tijdelijke of permanente verwijdering van het Merk uit de Dienst.

Een geregistreerde gebruiker kan reageren op een verzoek tot verwijdering door aan te tonen dat ofwel (a) het Merk is geannuleerd, verlopen of verlopen, of (b) dat de geregistreerde gebruiker een handelsmerkregistratie heeft, een niet-verlopen licentie die het gebruik dekt of een ander relevant recht op het Merk, of (c) dat het gebruik om andere redenen door de geregistreerde gebruiker niet inbreukmakend wordt getoond. Als de geregistreerde gebruiker een passend bewijs levert van (a), (b) of (c), kan onze aangewezen Copyright Agent naar eigen goeddunken besluiten om het Merk niet te verwijderen.

Als onze aangewezen Copyright Agent besluit om te voldoen aan een verzoek tot verwijdering, zal dit binnen een redelijk snelle termijn gebeuren. Onverminderd het voorgaande zal onze aangewezen Copyright Agent zich naar behoren houden aan de voorwaarden van elk gerechtelijk bevel met betrekking tot vermeende merkinbreuk op de Dienst.

Kennisgeving van Andere Intellectuele Eigendom ("IE") Inbreuk

Als u van mening bent dat uw andere IE-recht door een gebruiker wordt geschonden, voorzie dan onze aangewezen Copyright Agent (hierboven gespecificeerd) van de volgende informatie:

Na ontvangst van de kennisgeving zoals hierboven beschreven, zal onze aangewezen Copyright Agent proberen de aanwezigheid van de IE op de Dienst te bevestigen, de geregistreerde gebruiker die de inhoud inclusief de IE heeft geplaatst op de hoogte stellen en de nodige actie ondernemen, naar eigen goeddunken, waaronder tijdelijke of permanente verwijdering van de IE uit de Dienst.

Een geregistreerde gebruiker kan reageren op een verzoek tot verwijdering door aan te tonen dat (a) de eiser niet de IE bezit of (b) dat de IE niet wordt geschonden. Als de geregistreerde gebruiker erin slaagt een bewijs te leveren van (a), (b) of (c), kan onze aangewezen Copyright Agent naar eigen goeddunken besluiten om de IE niet te verwijderen.

Als onze aangewezen Copyright Agent besluit om te voldoen aan een verzoek tot verwijdering, zal dit binnen een redelijk snelle termijn gebeuren.

Wij hebben geen verplichting om IE-claims te beoordelen - Overeenkomst van Gebruikers om ons schadeloos te stellen tegen Claims

Claimanten en gebruikers moeten begrijpen dat wij geen intellectuele eigendomsrechtbank zijn. Hoewel wij en onze aangewezen Copyright Agent naar eigen goeddunken de verstrekte informatie kunnen gebruiken om te beslissen hoe te reageren op claims van inbreuk, zijn wij niet verantwoordelijk voor het beoordelen van de verdiensten van dergelijke claims. Als een gebruiker reageert op een claim van inbreuk door verzekeringen te geven dat zijn inhoud niet inbreukmakend is, gaat de gebruiker akkoord dat als wij daarna de inhoud herstellen of behouden, de gebruiker ons en onze aangewezen Copyright Agent zal verdedigen en schadeloos zal stellen voor eventuele resulterende claims van inbreuk die tegen ons en onze aangewezen Copyright Agent worden ingediend.